2022 – Energy Professional Development – Latin America – Enio Akira Kato

Recipient: Enio Akira Kato

Region: Latin America